Työnohjaus on uudistumassa.
IDentifio tarjoaa modernin ja laadukkaan työnohjauksen työskentelyareenan.

Uudenlaisen lähestymistavan työnohjaukseen.

Verkoston ja väylän innovatiiviseen palvelupolkuun.

Työidentiteettiin perustuvaa työnohjausta verkossa.

Syventävää osaamista ja ainutlaatuisia menetelmiä etäohjaukseen.

IDentifio-palvelun käyttö

Saat palvelun omaan ohjauskäyttöön vuosi- tai kuukausilisenssillä.

 

Lisenssimaksu sisältää: 

Kolme digitaalista palvelukanavaa: ID Tuki nopeaan tukeen, ID Suunta valmennukselliseen ohjaukseen sekä ID Tila ryhmätyöskentelyyn. 

Sähköisen ajanvaraus- ja laskutusjärjestelmän.

Oman videohuoneen verkkovälitteisiin tapaamisiin.

Lisäksi palveluun voidaan liittää ID Mosaic™ sähköinen aineisto- ja tehtävävarasto. 

Työnohjaajana saat

Klikkaamalla kuvaa näet sen isompana.

• IDentifio palvelun käyttöösi kaikissa asiakaskontakteissasi ja asiakasorganisaatioiden yhteistyössä.

• Kattavan valmennuksen identiteettilähtöiseen ajatteluun ja työotteeseen.

• Selkeän rungon ohjaus- ja työskentelypolullesi sekä sähköiset työvälineet, ajanvaraussovelluksen ja jatkuvasti kehittyvän materiaalipankin.

• Ammatillisen kehittämisverkoston ja oman työhyvinvoinnin tuen. 

• Näköalapaikan verkkovälitteisen valmentavan työnohjauksen muotoiluun ja kehittymiseen.

Työnohjaaja ID Valmentajana

IDentifio on rakennettu palvelemaan verkostossaan olevia itsenäisiä tai organisaatiossa toimivia työnohjaajia.  Jotta varmistamme laadun ja vaikuttavuuden IDentifiota käyttävät ohjaajat ovat aina myös koulutettuja ID Valmentajia®.

Työskentely perustuu työidentiteetti- ja toimijuustutkimuksen viitekehykseen, jossa käytetään ID menetelmiä ja näkökulmia. IDentifion käytössä on mahdollista soveltaa laajasti erilaisia osaamisalueita ja käyttöteorioita, joten se ohjaa luovaan oman työnohjaajuuden ammatilliseen muotoiluun.

Ohjaus lähtee aina asiakkaan itseohjautuvalla valmistautumisella verkossa. Työnohjaaja jäsentää työskentelyn suuntaa yhdessä asiakkaan kanssa työidentiteetti-ikkunan avulla. Käsittelyä tukevat erilaiset visuaaliset työkalut, sähköiset materiaalit ja kyselypolut.

Tule mukaan seuraavaan ID Valmentaja -koulutukseen!

IDentifion perustana identiteettiajattelu

Työidentiteetin kehittäminen on ihmisen voimavarojen ja vahvuuksien tukemista.  Työidentiteetin neljä osa-aluetta kuvaavat ihmisen ja hänen työnsä välistä suhdetta sekä niiden välisiä voimia.

Osa-alueiden kehittäminen luo työhön itsenäisyyttä ja rohkeutta, henkilökohtaisen identiteetin vahvistumista lisäten hyvinvointia ja ammatillista tietoisuutta.

Työn mielekkyys ja merkityksellisyys avautuu identiteettityön kautta. Toimijuuden vahvistuminen mahdollistaa uudenlaisen työidentiteettineuvottelun, vaikuttamisen ja oman työn kehittämisten

 

Tutustu työidentiteettiajattelun keskeisiin käsitteisiin

IDentifio palvelu perustuu identiteettilähtöisen työelämän kehittämiseen. Taustalla on ihmisen kasvuun, toimijuuden vahvistumiseen, ammatilliseen kehittymiseen sekä hyvinvoinnin lisäämiseen liittyvää tutkimus- ja kehittämistyötä.

Identiteetti on elämämme aikana syntynyt kokemustarina itsestä. Identiteetti on syntynyt ja syntyy ympäristön, sosiaalisten suhteiden ja erilaisten persoonallisten puolten tuloksena. Identiteetti kehittyy läpi koko elämän, vaikka jotkut puolet saattavat olla hyvin vahvoja ja muotoutuvat vähemmän kuin toiset.

Ihmisen Persoonaa voidaan luonnehtia ”rooliryppääksi”, joka muodostaa identiteetin.

Identiteettityöllä tarkoitetaan henkilökohtaisen identiteetin muovautumisen ja uusiutumisen prosessia. Sen avulla on mahdollista tarkastella omaa identiteettiä, rakentaa eheyden tunnetta ja luoda uutta. Identiteettityö on luonteeltaan syvällinen muutos on suhteellisen hidasta eikä sitä voi mallintaa yksinkertaiseksi kaavaksi.

Työn ja identiteetin välinen suhde on vastavuoroinen: molemmat muovaavat toisiaan. Työidentiteetin ikkunat edustavat kahta perusvoimaa, jotka vaikuttavat identiteetin eheyteen ja hyvinvointiin: kykyä olla riittävän itsenäinen (autonomia) ja kykyä liittyä toisiin (liittyminen). 

Työidentiteetti voidaan jäsentää neljän identiteetin ”ikkunan” kautta. ID Tarina sisältää yksilön oman kehitystarinan siitä kuka hän on, mistä hän on tullut, mitä hän pitää tärkeänä ja kuinka hän toimii. ID Suhteet kuvaavat yksilön rooleja ja ihmissuhteita työyhteisössään. ID Organisaatiossa on kyse yksilön suhteesta organisaatioon ja hänen rooleistaan siellä. ID Ammattiin kuuluvat yksilön ammatillisuuden perusta, osaaminen ja kehittyminen.

Vahva työidentiteetti mahdollistaa hyvää toimijuutta ja hyvinvointia työssä.

Yksilön toimijuus on kykyä vaikuttaa omaan työhönsä, sen kehittämiseen sekä itsensä toteuttamiseen työssä. Organisaation ja työyhteisön toimijuudella tarkoitetaan toimijuutta mahdollistavaa toimintaympäristöä,  jonka ytimessä ovat osallisuus, osallistaminen ja edistymisen tukeminen.  

Työidentiteettivalmennuksen tuella ihminen jäsentää ja kehittää suhdettaan omaan työhönsä tavoitteena vahvistaa identiteettiään ja työssä kehittymistään. Se antaa välineitä työssä jaksamiseen ja itsensä johtamiseen sekä tukee uudistumisen ja ikääntymisen kysymyksissä. Ohjelman on osoitettu myös tutkimuksellisesti olevan vaikuttavaa.

ID Valmennuksissa hyödynnetään yksilön ja yhteisön identiteettiä vahvistavia erilaisia yhteistoiminnallisia ryhmä- ja yksilötyöskentelymenetelmiä. Niille on ominaista voimavaraistavat, jäsentävät ja erilaiset toiminnalliset työskentelytavat. ID-menetelmissä sovelletaan yhteistoiminnallisia ja luovia menetelmiä sekä psyko- ja sosiodraaman työskentelymenetelmiä.

ID Valmentaja tukee sekä yksilöitä että yhteisöjä vahvistamaan omaa toimijuuttaan ja edistämään henkilökohtaisen työidentiteetin vahvistumista. Hänellä on sekä tiedollisia, taidollisia että henkisiä valmiuksia ohjata kasvun prosesseja sekä valmennuksellisia ohjausmenetelmiä toimijuuden ja työidentiteettien vahvistumiseen. ID Valmentaja huomioi erityisesti itseohjautuvuuden ja työssä jaksamisen kysymykset.

ID valmentaja® -koulutus valmentaa ID valmennuksen asiantuntijoita, jotka voivat olla  esimerkiksi, itsenäisiä yrittäjiä, sisäisiä kehittäjiä tai HR asiantuntijoita, lähijohtajia tai työnohjaajia.

Toimijuutta tukevan organisaatiokulttuurin rakentaminen on organisaation yhteisöllistä identiteettiä kehittävä pitkäkestoinen valmennusprosessi. Sopii sekä toimialan murrokseen että organisaation uudistamiseen. Se  auttaa  myös rakentamaan kestävää ammatillista uudistumista työyhteisöissä.

Haluatko tietää lisää?
Tilaa ID Valmentajakoulutukseen esite.