IDentifio tarjoaa ainutlaatuisen, vahvan tuen henkilökohtaiseen kehittymiseen:

  • Apua ja tukea työn ongelmatilanteisiin nopeasti verkossa ja mobiilissa.
  • Valmentautumista henkilökohtaiseen kehittymiseen ja toimijuuden vahvistumiseen.
  • Rohkaisua, oivalluksia ja reittejä itsetuntemukseen.
  • Tukea itseohjautuvuuden vahvistumiseen ja hyvinvoinnin tueksi.

Digitaalisen palvelun lisäksi työidentiteettivalmennusta voidaan toteuttaa tai täydentää myös lähivalmennuksena

Jokainen on ainutlaatuinen tarina, elämässään ja työssään.
Aito hyvinvointi työssä alkaa siitä, kun ihminen saa omat voimavaransa käyttöön ja voi luoda sellaista merkityksellistä itselleen, joka kannattelee.

Salme Mahlakaarto

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tempor volutpat ullamcorper. Morbi ut lacinia dui. Ut auctor erat efficitur neque condimentum viverra. Vestibulum posuere ante nec sapien rhoncus ultricies. Etiam tempor augue sem, quis viverra eros aliquam vitae. 

Maecenas nec nisi vehicula, consectetur lacus ac, lobortis tortor. Nunc bibendum ac eros eget ullamcorper. Maecenas at risus feugiat, lobortis felis a, malesuada purus. Nam a aliquet mauris. Cras nulla eros, egestas vitae commodo ac, imperdiet sit amet justo. Nunc ultrices imperdiet congue. Praesent fringilla, felis non sagittis viverra, massa eros euismod ipsum, ut bibendum ex est ac elit.

Tutustu työidentiteettiajattelun keskeisiin käsitteisiin

IDentifio palvelu perustuu identiteettilähtöisen työelämän kehittämiseen. Taustalla on ihmisen kasvuun, toimijuuden vahvistumiseen, ammatilliseen kehittymiseen sekä hyvinvoinnin lisäämiseen liittyvää tutkimus- ja kehittämistyötä.

Identiteetti on elämämme aikana syntynyt kokemustarina itsestä. Identiteetti on syntynyt ja syntyy ympäristön, sosiaalisten suhteiden ja erilaisten persoonallisten puolten tuloksena. Identiteetti kehittyy läpi koko elämän, vaikka jotkut puolet saattavat olla hyvin vahvoja ja muotoutuvat vähemmän kuin toiset.

Ihmisen Persoonaa voidaan luonnehtia ”rooliryppääksi”, joka muodostaa identiteetin.

Identiteettityöllä tarkoitetaan henkilökohtaisen identiteetin muovautumisen ja uusiutumisen prosessia. Sen avulla on mahdollista tarkastella omaa identiteettiä, rakentaa eheyden tunnetta ja luoda uutta. Identiteettityö on luonteeltaan syvällinen muutos on suhteellisen hidasta eikä sitä voi mallintaa yksinkertaiseksi kaavaksi.

Työn ja identiteetin välinen suhde on vastavuoroinen: molemmat muovaavat toisiaan. Työidentiteetin ikkunat edustavat kahta perusvoimaa, jotka vaikuttavat identiteetin eheyteen ja hyvinvointiin: kykyä olla riittävän itsenäinen (autonomia) ja kykyä liittyä toisiin (liittyminen). 

Työidentiteetti voidaan jäsentää neljän identiteetin ”ikkunan” kautta. ID Tarina sisältää yksilön oman kehitystarinan siitä kuka hän on, mistä hän on tullut, mitä hän pitää tärkeänä ja kuinka hän toimii. ID Suhteet kuvaavat yksilön rooleja ja ihmissuhteita työyhteisössään. ID Organisaatiossa on kyse yksilön suhteesta organisaatioon ja hänen rooleistaan siellä. ID Ammattiin kuuluvat yksilön ammatillisuuden perusta, osaaminen ja kehittyminen.

Vahva työidentiteetti mahdollistaa hyvää toimijuutta ja hyvinvointia työssä.

Yksilön toimijuus on kykyä vaikuttaa omaan työhönsä, sen kehittämiseen sekä itsensä toteuttamiseen työssä. Organisaation ja työyhteisön toimijuudella tarkoitetaan toimijuutta mahdollistavaa toimintaympäristöä,  jonka ytimessä ovat osallisuus, osallistaminen ja edistymisen tukeminen.  

Työidentiteettivalmennuksen tuella ihminen jäsentää ja kehittää suhdettaan omaan työhönsä tavoitteena vahvistaa identiteettiään ja työssä kehittymistään. Se antaa välineitä työssä jaksamiseen ja itsensä johtamiseen sekä tukee uudistumisen ja ikääntymisen kysymyksissä. Ohjelman on osoitettu myös tutkimuksellisesti olevan vaikuttavaa.

ID Valmennuksissa hyödynnetään yksilön ja yhteisön identiteettiä vahvistavia erilaisia yhteistoiminnallisia ryhmä- ja yksilötyöskentelymenetelmiä. Niille on ominaista voimavaraistavat, jäsentävät ja erilaiset toiminnalliset työskentelytavat. ID-menetelmissä sovelletaan yhteistoiminnallisia ja luovia menetelmiä sekä psyko- ja sosiodraaman työskentelymenetelmiä.

ID Valmentaja tukee sekä yksilöitä että yhteisöjä vahvistamaan omaa toimijuuttaan ja edistämään henkilökohtaisen työidentiteetin vahvistumista. Hänellä on sekä tiedollisia, taidollisia että henkisiä valmiuksia ohjata kasvun prosesseja sekä valmennuksellisia ohjausmenetelmiä toimijuuden ja työidentiteettien vahvistumiseen. ID Valmentaja huomioi erityisesti itseohjautuvuuden ja työssä jaksamisen kysymykset.

ID valmentaja® -koulutus valmentaa ID valmennuksen asiantuntijoita, jotka voivat olla  esimerkiksi, itsenäisiä yrittäjiä, sisäisiä kehittäjiä tai HR asiantuntijoita, lähijohtajia tai työnohjaajia.

Toimijuutta tukevan organisaatiokulttuurin rakentaminen on organisaation yhteisöllistä identiteettiä kehittävä pitkäkestoinen valmennusprosessi. Sopii sekä toimialan murrokseen että organisaation uudistamiseen. Se  auttaa  myös rakentamaan kestävää ammatillista uudistumista työyhteisöissä.