Työntekijälle

IDentifio tarjoaa ainutlaatuisen, vahvan tuen henkilökohtaiseen kehittymiseen:

  • Apua ja tukea työn ongelmatilanteisiin nopeasti verkossa ja mobiilissa.
  • Valmentautumista henkilökohtaiseen kehittymiseen ja toimijuuden vahvistumiseen.
  • Rohkaisua, oivalluksia ja reittejä itsetuntemukseen.
  • Tukea itseohjautuvuuden vahvistumiseen ja hyvinvoinnin tueksi.

Digitaalisen palvelun lisäksi työidentiteetti-
valmennusta voidaan toteuttaa tai täydentää
myös lähivalmennuksena.

Kolme erilaista palvelupolkua

IDentifiossa on kolme erilaista palvelupolkua ohjaukseen ja itseohjautuvaan työskentelyyn. Itsenäisten tehtävien ja oivalluttavien aineistojen jälkeen voi varata ajan ohjaajalle. Ohjaukset toteutetaan etäyhteyden kautta, joustavasti paikasta riippumatta. Ratkaisu on tietoturvallinen eikä tallenna käyttäjän tai ohjaustilanteen tietoja.

ID Tuki
Työnohjausta nopean
tuen tarpeeseen

Palvelu sisältää valmentavaa työnohjausta verkossa etäyhteydellä. Yksi tapaaminen kestää 45 minuuttia, usein jo 3-6 ohjauskertaa antaa uudenlaista voimaa työidentiteettiin.

ID Suunta
laajempi työidentiteettiohjaus

Palvelu toimii sekä lähiesimiestyön, henkilöstön itseohjautuvuuden että työnohjauksen tukena. Palvelussa tehtävät ja kysymykset oivalluttavat tärkeiden kysymysten äärelle ja auttavat ratkaisujen löytymisessä. Työidentiteetti vahvistuu ja työhyvinvointi lisääntyy.

ID Tila
luova tila ryhmien ohjaukseen

Palvelu tarjoaa valmennus- ja työnohjaustilan ryhmille. Tilaan mahtuu mukaan 2-15 henkilöä omalla laitteella.

Palvelu sisältää valmentavaa työnohjausta verkossa etäyhteydellä. Yksi tapaaminen kestää 45 minuuttia, usein jo 3-6 ohjauskertaa antaa uudenlaista voimaa työidentiteettiin.

Palvelu toimii sekä lähiesimiestyön, henkilöstön itseohjautuvuuden että työnohjauksen tukena. Palvelussa tehtävät ja kysymykset oivalluttavat tärkeiden kysymysten äärelle ja auttavat ratkaisujen löytymisessä. Työidentiteetti vahvistuu ja työhyvinvointi lisääntyy.

Palvelu tarjoaa valmennus- ja työnohjaustilan ryhmille. Tilaan mahtuu mukaan 2-15 henkilöä omalla laitteella.

Tutustu työidentiteettiajattelun keskeisiin käsitteisiin

IDentifio palvelu perustuu identiteettilähtöisen työelämän kehittämiseen. Taustalla on ihmisen kasvuun, toimijuuden vahvistumiseen, ammatilliseen kehittymiseen sekä hyvinvoinnin lisäämiseen liittyvää tutkimus- ja kehittämistyötä.

Identiteetti on elämämme aikana syntynyt kokemustarina itsestä. Identiteetti on syntynyt ja syntyy ympäristön, sosiaalisten suhteiden ja erilaisten persoonallisten puolten tuloksena. Identiteetti kehittyy läpi koko elämän, vaikka jotkut puolet saattavat olla hyvin vahvoja ja muotoutuvat vähemmän kuin toiset.

Ihmisen Persoonaa voidaan luonnehtia ”rooliryppääksi”, joka muodostaa identiteetin.

Identiteettityöllä tarkoitetaan henkilökohtaisen identiteetin muovautumisen ja uusiutumisen prosessia. Sen avulla on mahdollista tarkastella omaa identiteettiä, rakentaa eheyden tunnetta ja luoda uutta. Identiteettityö on luonteeltaan syvällinen muutos on suhteellisen hidasta eikä sitä voi mallintaa yksinkertaiseksi kaavaksi.

Työn ja identiteetin välinen suhde on vastavuoroinen: molemmat muovaavat toisiaan. Työidentiteetin ikkunat edustavat kahta perusvoimaa, jotka vaikuttavat identiteetin eheyteen ja hyvinvointiin: kykyä olla riittävän itsenäinen (autonomia) ja kykyä liittyä toisiin (liittyminen). 

Työidentiteetti voidaan jäsentää neljän identiteetin ”ikkunan” kautta. ID Tarina sisältää yksilön oman kehitystarinan siitä kuka hän on, mistä hän on tullut, mitä hän pitää tärkeänä ja kuinka hän toimii. ID Suhteet kuvaavat yksilön rooleja ja ihmissuhteita työyhteisössään. ID Organisaatiossa on kyse yksilön suhteesta organisaatioon ja hänen rooleistaan siellä. ID Ammattiin kuuluvat yksilön ammatillisuuden perusta, osaaminen ja kehittyminen.

Vahva työidentiteetti mahdollistaa hyvää toimijuutta ja hyvinvointia työssä.

Yksilön toimijuus on kykyä vaikuttaa omaan työhönsä, sen kehittämiseen sekä itsensä toteuttamiseen työssä. Organisaation ja työyhteisön toimijuudella tarkoitetaan toimijuutta mahdollistavaa toimintaympäristöä,  jonka ytimessä ovat osallisuus, osallistaminen ja edistymisen tukeminen.  

Työidentiteettivalmennuksen tuella ihminen jäsentää ja kehittää suhdettaan omaan työhönsä tavoitteena vahvistaa identiteettiään ja työssä kehittymistään. Se antaa välineitä työssä jaksamiseen ja itsensä johtamiseen sekä tukee uudistumisen ja ikääntymisen kysymyksissä. Ohjelman on osoitettu myös tutkimuksellisesti olevan vaikuttavaa.

ID Valmennuksissa hyödynnetään yksilön ja yhteisön identiteettiä vahvistavia erilaisia yhteistoiminnallisia ryhmä- ja yksilötyöskentelymenetelmiä. Niille on ominaista voimavaraistavat, jäsentävät ja erilaiset toiminnalliset työskentelytavat. ID-menetelmissä sovelletaan yhteistoiminnallisia ja luovia menetelmiä sekä psyko- ja sosiodraaman työskentelymenetelmiä.

ID Valmentaja tukee sekä yksilöitä että yhteisöjä vahvistamaan omaa toimijuuttaan ja edistämään henkilökohtaisen työidentiteetin vahvistumista. Hänellä on sekä tiedollisia, taidollisia että henkisiä valmiuksia ohjata kasvun prosesseja sekä valmennuksellisia ohjausmenetelmiä toimijuuden ja työidentiteettien vahvistumiseen. ID Valmentaja huomioi erityisesti itseohjautuvuuden ja työssä jaksamisen kysymykset.

ID valmentaja® -koulutus valmentaa ID valmennuksen asiantuntijoita, jotka voivat olla  esimerkiksi, itsenäisiä yrittäjiä, sisäisiä kehittäjiä tai HR asiantuntijoita, lähijohtajia tai työnohjaajia.

Toimijuutta tukevan organisaatiokulttuurin rakentaminen on organisaation yhteisöllistä identiteettiä kehittävä pitkäkestoinen valmennusprosessi. Sopii sekä toimialan murrokseen että organisaation uudistamiseen. Se  auttaa  myös rakentamaan kestävää ammatillista uudistumista työyhteisöissä.